Att förstå religion
Metoder för teologisk forskning

Studentlitteratur, Lund 2006. 342 sidor.


Den här boken behandlar vetenskapsteoretiska problem och skilda metoder som används inom olika religionsvetenskapliga discipliner. Vad kännetecknar god teologisk forskning och vetenskaplig verksamhet? Vilka metoder kan användas för att beskriva och förklara religiösa fenomen? Vad innebär det att tolka och förstå religiösa texter? Vilka krav ställs på kritisk religionsvetenskap och konstruktiv teologi? Det är några av de frågor som diskuteras i boken.

Boken ger en introduktion till hur forskning kan bedrivas inom samtliga teologiska discipliner. En  av bokens teser är att universitetsteologi är detsamma som religionsvetenskap. En annan är att god teologi utmärks av en argumentation som är intersubjektivt prövbar.

Mer om bokens innehåll


Bortom humanismen
En studie i kristen etik
Verbum, Stockholm 2003. 277 sidor.

Den här boken behandlar frågan om hur kristen etik skall förhålla sig till humanistisk etik och postmodernt tänkande. Är det rimligt att godta den postmoderna kritiken av humanismens rationalism och universalistiska anspråk? Framför allt behandlas olika alternativ till en etisk universalism inom kristen etik. Finns det något gemensamt för etiska modeller inom skilda kulturella kontexter? Eller har varje idétradition sin egen moral och sin egen etiska rationalitet?

I boken diskuteras naturrättslig etik, narrativ dygdetik, teocentrisk etik och etiska modeller inom befrielseteologi och feministisk teologi. Den ger också ett förslag till hur en godtagbar kristen etik bör utformas.

Författarens tes är att kristen etik är en etik bortom humanismen. Kristen etik bör avvisa den etiska universalismen. Förnuftiga skäl är inte tillräckliga för att berättiga moraliska omdömen. Dessutom har kristen etik ett unikt innehåll.


Teologisk etik
En introduktion
Verbum, Stockholm (1997) 2000. 414 sidor.
Tillsammans med Göran Bexell

Den här boken ger en grundläggande introduktion till det teologiska etikämnet. Den diskuterar moralfilosofiska teorier och aktuella problem inom miljöetik, biomedicinsk etik, sexualetik och ekonomisk etik. Särskilt uppmärksammas hur skilda teorier om moralen är relaterade till kristen tro och andra livsåskådningar.

Har inte bara människan utan också djuren och naturen i dess helhet ett värde i sig? Vad kännetecknar en rätt handling? Vilka bidrag ger kristen tro till den etiska reflektionen? I vilken utsträckning präglas moralen av skilda sociala kontexter och kulturella traditioner? Dessa är några av de frågor som diskuteras i boken.


Protestant Work Ethics
A Study of Work Ethical Theories in Contemporary Protestant Theology
Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Social Ethics, Uppsala 1993. 349 sidor.

The purpose of this study is (1) to analyse the work ethical theories of six contemporary protestant theologians: Emil Brunner, JH Oldham, Tor Aukrust, Arthur Rich, Günter Brakelmann and John Atherton, and (2) to propose a Christian theory of work. The study deals with the kinds of support which can be given for work wthical recommendations, a theory of the meaning of work and a constructive social ethical theory. It shows that different work ethical theories are based upon different theories of human nature and different parts of a Christian system of belief. The author proposes a social ethical theory which is based upon both common human experience and the doctrines of creation and eschatology.


Arbetets mening
En analys av sex teorier om arbetets syfte och värde
Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Social Ethics, Uppsala (1988) 1994. 531 sidor.

I denna studie analyseras och jämförs innehållet i sex olika teorier om arbetets mening. De är en platonsk teori om arbetet, en luthersk kallelselära, en marxistisk teori, en tayloristisk teori, human relations-skolans teori, samt en socioteknisk teori om arbetet. Studien påvisar de skilda uppfattningar som ingår i dessa teorier om arbetets syfte, dess värde, samt förhållandet mellan arbete och självförverkligande. Dessa relateras till sådana etiska teorier och teorier om människan som möter hos Platon, Aristoteles, Luther, Marx, FW Taylor, Elton Mayo, samt några nutida arbetspsykologer och arbetssociologer.


Christian Social Ethics in a Revolutionary Age
An Analysis of the Social Ethics of John C Bennett, Heinz-Dietrich Wendland and Richard Shaull.
A
cta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Social Ethics, Uppsala 1973. 351 sidor.


The task for this dissertation is to analyze and to compare two alternative formulations of Christian social ethics, which have been important within the World Council of Churches. As representative for "the theology of the responsible society" John C Bennett and Heinz-Dietrich Wendland have been chosen. They represent a natural law form of that theology, i.e. a humanely grounded and teleological social ethics as the basis for a democratic society and mixed economy. As a representative for "the theology of revolution" Richard Shaull has been chosen, who represents a pure theological and deontological social ethics as the basis for a socialist ideal of society. This study is the first attempt to analyze modern ecumenical social ethics with the method used in analytical philosophy.