Carl-Henric Grenholm  

Att förstå religion

Metoder för teologisk forskning

 

Studentlitteratur 2006                                                                                                                  stenberg


Vad kännetecknar god teologisk forskning och vetenskaplig verksamhet? Vilka metoder kan användas för att beskriva och förklara religiösa fenomen? Vad innebär det att tolka och förstå religiösa texter? Vilka krav ställs på kritisk religionsvetenskap och konstruktiv teologi?

Dessa frågor behandlas i denna bok om metoder för ett religionsvetenskapligt studium. Den ger en introduktion till hur forskning kan bedrivas inom samtliga teorlogiska discipliner.

  

Innehåll

 

 Förord ..................................................................................................................      7

Introduktion   ……………………………………………………………………..     11

                    Att förstå religion        12

                    Syfte och problem        15

                    Vetenskaplig teologi    18

                    Metod och vetenskapsteori    21

                    Disposition                24

 

1.   Vetenskapens mångfald   ………………………………………………………    29

                      Teorier om vetenskap 30. Induktivism och falsifikationism 35.

                      Universalism och relativism 38. Problem och problemlösning 41.

Kunskap, sanning och förnuftiga skäl 45. Vetenskaplig metod 49.

                

2.  Teologin som vetenskap  ……………………………………………………..     55

                      Teologi och religionsvetenskap 56. En vetenskap om religioner 60.

                      Teologi som kritiskt tänkande 64. Religion som forsknings-

objekt  69. Religionsvetenskapens syften 73.  Teologiska

metoder 78.

 

3.   Objektivitet och relativism  …………………………………………………..    81

                      Objektivitetens gränser  82. Sanning, fullständighet och

intersubjektivitet 85. Värderingar i vetenskapen 91. 

Forskningens kontext 97.  En modifierad relativism 101.

 

4.   Att förstå religioner                                                                                                

                      Religionens mångfald     Relativismens problem    Ett möte

                      mellan kulturer     Att jämföra religioner    Kritik av religioner

 

5.   Hypotetisk-deduktiv metod                                                                                                          

                      Deduktiva och induktiva metoder    Vetenskapliga teorier

                      Att pröva hypoteser    Intervjuer och enkäter

                

6.   Att beskriva religiös verklighet

                      Verkligheten i sig    Vetenskaplig beskrivning    Källor

                      för beskrivning    Bibeln som källa   Fältstudiet som

                      metod

 

7.   Vetenskapliga förklaringar

                      Att förklara fenomen    Förstå och förklara    Historisk

                      förklaring        Idealism och materialism    Teologisk

                      idealism

 

8.   Att analysera texter …………………………………………………………..   60

                      Textens syfte och form 60. Språkets makt och ordens

                      mening 63.  Satsers mening och funktion 65

                      Innehållslig och funktionell idéanalys 68.  Objektspråk

                      och analysspråk 70 . Analysschemats betydelse 73. Att

                      återge texters innehåll 75.    

 

9.   Tolkning, precisering och förståelse        ……………………………………….    78

                      Den oklara texten 78. Teorier om tolkning 80. Författarens

                      intentioner 82. En rimlig tolkning 85. Rekonstruktiv tolkning 87.

                      Precisering och definitioner 89. Att förstå en text 91.

 

10. Att läsa bibliska texter

 

11. Argumentationsanalys och kritik   …………………………………………..    99

                      Teser och argument  99. Att pröva hållbarhet  102. Argumentets

sanning eller rimlighet 104. Argumentets relevans 106. Giltiga

slutledningar 109. Kritik och bedömning 113. Autenticitet och

rimlighet 115.    

 

12. Att redovisa resultat

                      Problemet i centrum    Att disponera en text     Noter och

                      källor

 

Litteratur