Kyrkofädernas pacifism

 

Vi står i Livets tjänst och ger liv vidare till människorna, vi skall ge evangeliet till alla folk och då kan och skall vi inte döda dem utan älska dem och ge dem det bästa vi har. Därför använde de första kristna inget våld. Med den Helige Andes kraft dog de hellre själva än att de dödade någon som Gud har gett sitt liv för. Den första kyrkan var en martyrkyrka där de heliga gav sina liv som offer åt Gud, och de vägrade att döda människor. Soldater fick de inte vara, inte heller domare som ju utfärdade dödsstraff. Naturligtvis fanns det människor inom församlingen som avvek från den rätta läran, att det fanns avfällingar från tron vittnar de flesta av NT:s brev om. Men de första kristna ledarna, uppfyllda av Helig Ande, som led och dog för Kristus, var helt emot tanken att man skulle döda människor.

   ”Älska era fiender” tolkades bokstavligt i urkyrkan – det var det Bibelställe som citerades mest under kyrkans första levnadsår – och fiendekärlekens budskap fortsatte att predikas i den äldsta kyrkan av kyrkofäderna.

   Justinus Martyren skrev omkring år 160:

   ”Vi som var fulla av krig, mord mot varandra och all ondska har var och en förvandlat sina krigsredskap - svärd till plogar och spjut till jordbruksredskap. Nu odlar vi fruktan för Gud, rättvisa, vänlighet mot människor, tro, och förhoppningen om framtiden given till oss av Fadern genom den Korsfäste… Ju mer vi förföljs och blir martyrer, desto mer kommer andra i desto större mängder till tro.” (Dialog med Tryfon 110, The Ante-Nicene Fathers, Alexander Roberts and James Donaldson, Grand Rapids, Michigan , Vol. I, omtryckt 1977, s. 254)

   Och han skrev även:

   ”Vi som tidigare mördade varandra låter inte bara bli att kriga mot våra fiender utan dör också med glädje när vi bekänner Kristus för att inte ljuga eller vilseleda våra domare.” (Första Apologin 39, The Ante-Nicene Fathers, Vol. 1, s. 176)

   Tatianus, (död ca 185) skrev:

   ”Jag önskar inte vara kung; jag är inte angelägen om att vara rik; jag förkastar militärkommando. Jag avskyr otukt.” (The Ante-Nicene Fathers, Vol. II, Grand Rapids, Michigan, omtryckt 1979, s. 69)

   Irenaeus av Lyon (ca 130-202) skrev:

   ”Men det som predikades av apostlarna, som tågade från Jerusalem, över hela jorden förändrade så mycket att dessa [nationer] smidde svärden och krigslansarna till plogbillar och till vingårdsknivar för att skörda säden, det vill säga, till redskap som används till fredliga syften, och att de nu vägrar att strida, utan när de blir slagna vänder de andra kinden till.” (The Ante-Nicene Fathers, Vol. I, sid. 512)

   I Hippolytus apostoliska tradition från ca år 215 står det:

   ”Den som är soldat och står under befäl får inte döda någon. Om han får order att döda, skall han inte utföra den, och han får inte avlägga soldated. Om han inte är beredd till detta, skall han avvisas [från dop]. Den som har rätt att utdöma dödsstraff och den som är stadsmagistrat och bär purpurklädnaden skall lämna sin post eller avvisas. De katekumener eller troende som vill bli soldater skall avvisas, eftersom de har föraktat Gud.” (Hippolytos, Den apostoliska traditionen, 16:17-19, översatt och kommenterad av Anders Ekenberg, Uppsala 1994, s. 48)  

   Clemens av Alexandria (ca 150-215) skrev:

   ”Om en ljudande basun samlar soldater till krig, skall då inte Kristus med en fredens melodi som strömmar ut till världens ändar samla sina fredssoldater? Genom sitt eget blod och genom sitt ord har han sammankallat en armé som inte utgjuter blod för att ge dem Himmelriket. Kristi basun är hans Evangelium. Han har låtit den ljuda, och vi har hört den. Låt oss då klä oss i fredens pansar. …Kyrkan är en fredsarmé som inte utgjuter något blod.” (Protrepticus XI, 116)

   Tertullianus (160-220) skrev:

   ”För att börja med den verkliga grunden till det militära emblemet menar jag att vi måste fråga oss om militärtjänst över huvud taget är lämpligt för kristna. … Kan det anses vara lagligt att göra svärdet till sitt yrke när Herren proklamerar att den som tar till svärdet skall förgås genom svärdet? Och skall en fridens son ta del i strid när det inte är tillåtet för honom att gå till domstol? … Om tron kommer senare till dem som redan är i militärtjänsten är saken givetvis en annan, som i fallen med de som Johannes tog emot för att döpa, och de mest troende officierarna, jag menar officeren som Kristus möter, och officeren som Petrus undervisar. Ändå är det så när tron har erkänts och beseglats [vid dopet] att man antingen omedelbart måste lämna armén, som många har gjort, eller så måste man ta till alla sorters konstiga resonemang för att inte skymfa Gud, och det tillåts inte ens utanför militärtjänsten. Eller, slutligen, måste man lida för Gud, vilket en medborgares tro accepterar lika mycket. För militärtjänst lovar varken straffrihet pga. fel eller undantag från martyrskap. … Det gudomliga baneret och det mänskliga baneret går inte ihop, inte heller Kristi fana och djävulens fana. Endast utan svärd kan den kristne föra krig: ty Herren har avskaffat svärdet.” (De Corona Militis 11-12)

   Origenes skrev omkring år 240 e Kr sin skrift Mot Celsus. Celsus hade århundradet innan starkt kritiserat kristendomen. En sak som han anklagade de kristna för var deras pacifism, och han uppmanade dem att det var deras plikt att strida för kejsaren. Origenes svarade:

   Vi kämpar förvisso inte under honom [den romerske kejsaren], även om han skulle kräva det. … Ni kan inte kräva militärtjänst av kristna mer än ni kan av präster. Vi går inte framåt som soldater.” (Mot Celsus 8, The Ante-Nicene Fathers, Vol. IV, Grand Rapids, Michigan, omtryckt 1979, s. 668)

   Och:

   ”För vi reser inte längre svärd mot folk, och inte heller lär vi oss krig längre, eftersom vi har blivit fredens barn, för Jesu skull, som är vår ledare, i stället för dem som våra fäder har följt…” (Mot Celsus 5:33, The Ante-Nicene Fathers, Vol. IV, s. 558)

   Cyprianus (200-258) skrev:

   ”Världen är dränkt av blod. När individer begår mord är det brott, men det kallas en dygd när det görs i Statens namn. Strafflöshet förvärvas för brott inte på grund av oskyldighet utan på grund av storleken på dess grymhet.” (Till Donatus, kapitel 6)

   Athanasius (298-373) skrev: ”Kristus är inte bara predikad genom Hans egna lärjungar, utan Han arbetade så övertygande på människors förstånd att de, genom att de lade sina hedniska vanor åt sidan och avvisade dyrkandet av deras förfäders gudar, lärde känna Honom och genom Honom tillbe Fadern. Medan de fortfarande var avgudadyrkare var grekerna och barbarerna alltid i krig med varandra, och var till och med grymma mot deras eget kött och blod. Ingen kunde resa via land eller hav utan att han var beväpnad med svärd, på grund av deras oförsonliga strider med varandra. Ja, under hela loppet av deras liv hade de svärd med sig. Men sedan de kom över till Kristi skola så lade de sin mördande grymhet åt sidan, som män rörda av samvetskval, och de är inte längre krigssinnade. Tvärtom, allt är fred mellan dem och inget består annat än begäran efter vänskap.

   Vem är då den som har gjort detta och förenat dem som hatade varandra i fred, om inte Faderns älskade Son, vår allas Frälsare, Jesus Kristus, som genom sin kärlek utstod allt för vår frälsning? Ända från begynnelsen var denna fred som Han skulle utdela förutsedd, ty Skriften säger: ”Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.” Detta är inte på något sätt otroligt.

   Nutidens barbarer är vilda av naturen, och så länge som de offrar åt sina avgudar strider de argsint mot varandra och kan inte vara en enda timme utan vapen. Men när de hör Kristi lära ändrar de sig genast från att strida till att bruka jorden, och istället för att beväpna sig med svärd förlänger de sina händer i bön. Kort sagt, i stället för strida mot varandra beväpnar de sig mot djävulen och demonerna, och besegrar dem med sin självbehärskning och sina själars integritet.” (Om inkarnationen, kapitel 8, 51 and 52)

   Gregorius av Nyssa (ca 335-395) skrev: ” ’Saliga är de som skapar fred, de skall kallas Guds barn.’ Vilka är dessa? De som uttrycker den gudomliga kärleken till andra, de som visar med sina egna liv på den gudomliga kraften. Herren, givaren av det som är gott, fullständigt tillintetgör allt som inte liknar och är främmande för det goda. Detta har Han också kallat er till, det vill säga att kasta bort hat och avskaffa krig, att utrota avund och bannlysa stridigheter, att avfärda hyckleri och avvisa allt som skadar hjärtat. Istället skall ni ersätta allt som är motsatt till det ni tagit bort.” (The Lord’s Prayer and the Beatitudes, Ancient Christian Writers series, Newman Press)

   Och den fantastiska talaren Johannes Chrysostom (347-407) sade: ”För att de skall förstå att detta är en ny slags krigsföring och inte det vanliga sättet att delta i strid sade Han när Han sände ut dem tomhänta: Och så, när ni marscherar, visa på lammens ödmjukhet, även fast ni skall gå till vargar… för så skall jag bäst visa min makt, när vargarna besegras av lammen.

   …Ty det är verkligen ett större verk och mycket mer storartat att förändra motståndarnas sinnen och förvandla deras själar än att döda dem… Vi skall därför skämmas om vi agerar annorlunda genom att som vargar attackera våra fiender. För så länge vi är lamm besegrar vi, även när tusen vargar möter oss, vi besegrar dem och blir segrare. Men om vi handlar som vargar så är vi besegrade, för då lämnar den Gode Herdens hjälp oss, ty Han fostrar inte vargar utan får.” (Epistel Matt. Hom 34, nr 1)

   (Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst, men för att spara utrymme slutar jag citera kyrkofäder här. För dem som vill läsa mer har Orthodox Peace Fellowship en lång lista på citat av den första kyrkans helgon om ickevåld och pacifism här. Kolla också här). 

   Att älska sina fiender innebär att vägra döda människor! Inget kan vara mer tydligt. Den kristna pacifismen utmynnade i Jesu kärlek och uppfyllde kyrkan i dess begynnelse. Det var först när kristendomen blev statsreligion som kyrkan accepterade att kristna använde våld; alla var ju tvungna att tillhöra kyrkan och Romarrikets grundvalar var en stark militärmakt. Om man inte fick utöva krig skulle inte Romarriket överleva som självständig stat menade man (man förlitade sig alltså inte på Gud utan på svärdet). Kyrkofadern Augustinus utformade en regel om hur ”rättfärdiga krig” skulle se ut, men utan någon som helst inspiration från Skriften, utan endast från sina egna idéer, och så levde Romarriket vidare med sin vanliga armé. Några hundra år senare gick det under ändå. Om Gud vill att riken skall falla faller de oavsett hur många rättfärdiga krig man utövar.

    Kom ihåg att kyrkofäderna predikade pacifism under förföljelse. Kyrkans första tid bestod av oerhörda påfrestningar för de kristna, tortyr under vansinniga förhållanden förekom, och många av kyrkofäderna ovan blev martyrer. De predikade ickevåld medan de var utsatta för våld. Det är ett mycket ogrundat påstående att säga att kyrkofädernas pacifism hämtades från annat håll och inte fanns i kyrkan från början. För det första så var den första kyrkofadern som sade att kristna kan gå ut i krig som sagt Augustinus, och han levde i slutet på trehundratalet. För det andra var Romarriket en krigsstat byggd på sin militärmakt. Pacifistiska rörelser var mycket sällsynta i detta våldssamhälle, så om kyrkofäderna fick sin pacifism annorstädes än ifrån Bibeln, varifrån då i så fall – och varför? Att anamma pacifism under förföljelse är sannerligen korkat, ingen skulle på allvar göra det om han inte var övertygad om att Gud vill det och att Hans kyrka inte hade lärt ut något annat sedan dess födelse.

   Kyrkofädernas skrifter om pacifism är inget påfund de hittade på utan Bibelförankring, utan Bibeln vittnar om att Jesus lärde sina lärjungar att älska sina fiender under alla omständigheter. I Romarbrevet finner vi en text som visar att Paulus tog Jesu ord om att älska sina fiender mycket bokstavligt, där han uppmanar romarna att visa fiendekärlek.

   Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda… Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. (Rom 12:9-21)

   Genom att behandla din fiende som en broder och göra gott mot den som vill dig ont avväpnar du honom. Han vet inte vad han skall göra, han blir förstummad av förvirring. När du kväver ondskan med din godhet häller du glödande kol på din fiendes huvud, och det blir oerhört mycket svårare för honom att skada dig. Detta är verkligen ett mycket effektivare sätt att besegra motståndare än våld, och mycket mindre blodigt. Anledningen till att någon skadar dig eller behandlar dig illa är att han tycker att du är ond. Och det är enkelt att hata en god, det är svårt att hata en ond. Genom att göra gott mot honom och älska honom utrotas hatet i honom, vilket våld inte kan göra. Funkar det då? Ja, för Gud är inget omöjligt.

   Det onda växer bara när man försöker bekämpa det med det onda, likt att tillföra eld till eld, men eld kan bara släckas med vatten. Om alla använder ”Öga för öga”-principen slutar det med att alla blir blinda. Vi skall lämna vredesdomen åt Gud på den sista dagen, nu är förlåtelsens tid då vi skall sprida fiendekärlekens budskap, och besegra det onda med det goda. Att vara pacifist handlar om att aktivt bekämpa det onda, men inte på dess egna villkor. Vi skall bekämpa kriget, men inte genom att använda krig själva. Vi skall vara fredsstiftare, precis som de första kristna.

 

Tillbaka