Curriculum Vitae

Carl-Henric Grenholm

 

 

Personliga data

Född: 22 december 1945 i Jörn, Sverige.

Nuvarande arbete: Professor i etik, Uppsala universitet.

Adress: Teologiska institutionen, Box 511, 751 20 Uppsala.

Tel: 018/471 21 77. Fax: 018/710170. E-mail: carl-henric.grenholm@teol.uu.se

Bostadsadress: Lena, Edshammar, 743 91 Storvreta. Tel: 018/350551.

 
 

Utbildning
 

1. Studentexamen på reallinjens matematiska gren vid Högre allmänna läroverket i Skellefteå den 4 maj 1964.

2. Teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet den 9 januari 1967.

3. Praktisk-teologiska prov vid Uppsala universitet den 10 maj 1967. Prästvigning för Luleå stift.

4. Filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet den 9 januari 1973.

5. Teologie doktorsexamen i teologisk etik vid Uppsala universitet den 9 november 1973.

 

Tjänster och förordnanden
 

1. Förordnande som docent i teologisk etik med religionsfilosofi vid universitetet i Uppsala den 17 december 1973.

2. Konsulent för socialetiska frågor vid Svenska kyrkans centralråd under tiden 1 januari 1973 - 30 juni 1977.

3. Universitetslektor i religionsvetenskap vid Uppsala universitet den 1 juli 1977 - 30 juni 1992.

4. Professor i etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitet, från och med den 1 juli 1992.

 
 

Uppdrag
 

1 Ledamot i teologiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet under tiden 1 juli 1978 - 30 juni 1990, samt sedan 1 juli 2002.  Suppleant i teologiska fakultetsnämnden under tiden 1 juli 1990 - 30 juni 1998.

2. Ledamot i Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets etikkommitté under tiden 1 juli 1992 - 30 juni 1998.

3. Ordförande i styrelsen för Forskningsetiskt Forum vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet under tiden 1 juli 1993 - 30 juni 1998.

4. Ledamot i Forskningsrådsnämndens genusforskningskommitté under tiden 1 juli 1994 - 30 juni 1998.

5. Redaktör för Studia theologica, Scandinavian Journal of Theology, under tiden 1 januari 1994 - 30 december 1999.

6. Ledamot i styrelsen för Ersta högskola under tiden 1 juli 1994 - 30 juni 1997.

7. Ledamot i Svenska kyrkans forskningsråd från och med 1 juli 2000.

8. Teologiska fakultetens promotor januari 2001 och januari 2006.

9. Ledamot i Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala.

10. Ledamot i nämnden för CEMUS och rådet för CEMUS forskarskola.

11. Ordförande i Teologiska Föreningen i Uppsala.

 

Vetenskapliga sällskap

1. Medlem i Societas Ethica sedan 1977. Deltagare i årskongresser med Societas Ethica 1977, 1979, 1983, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, 2001 och 2003. Föreläsning i Montreux 1988 om ”The Purpose and Value of Work”.

2. Medlem i Society of Christian Ethics sedan 1995. Deltagare i årskongresser med Society of Christian Ethics 1996, 1997, 1999, 2003 och 2005. Föreläsning i Pittsburgh 2003 om ”Ethics in Economic Theory and Practice”.

3. Ordförande i The Nordic Society of Theological Ethics sedan 2001.

 

 

Oppositioner, betygsnämnder och sakkunniguppdrag
 

1. Opponent på Seppo Kjellbergs doktorsavhandling ”Finländsk arbetsetik och Luthers kallelselära”, den 20 maj 1994, Åbo Akademi.

2. Opponent på Elisabeth Gerles doktorsavhandling ”In Search of a Global Ethics”, den 16 maj 1995, Lunds universitet.

3. Opponent på Ulla Schmidts doktorsavhandling ”Normativity and Reality”, den 24 oktober 1998, Teologiska menighetsfakulteten, Oslo.

4. Opponent på Karin Sporres doktorsavhandling ”Först när vi får ansikten”, den 16 oktober 1999, Lunds universitet.

5. Ledamot i betygsnämnder vid teologiska fakulteten i Lund (etik) vid två tillfällen, i praktisk filosofi i Uppsala vid ett tillfälle, i statsvetenskap i Uppsala vid ett tillfälle, samt vid teologiska fakulteten i Uppsala vid tre tillfällen (tros- och livsåskådningsvetenskap).

6. Sakkunnig vid tjänstetillsättningar i Umeå (tros- och livsåskådningsvetenskap), Göteborg (tros- och livsåskådningsvetenskap), Uppsala (praktisk filosofi) och Malmö (etik).

7. Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i etik vid tre tillfällen (Lund, Åbo, Göteborg).

 

Handledning av doktorander
 

1. Algot Gölstam: Frihet, jämlikhet, demokrati. Doktorsexamen i Uppsala 1995.

2. Per Sundman: Human Rights, Justification and Christian Ethics. Doktorsexamen i Uppsala 1996.

3. Lars Vikinge: Etik och biståndspolitik. Doktorsexamen i Uppsala 1997.

4. Theo A. Boer: Theological Ethics after Gustafson. Doktorsexamen i Utrecht 1997.

5. Solveig Anna Boasdottir: Violence, Power, and Justice. Doktorsexamen i Uppsala 1998.

6. Soon-Gu Kwon: Christ as Example. Doktorsexamen i Uppsala 1998.

7. Kjell-Åke Nordqvist: From ”Just War” to Justified Intervention. Licentiatexamen i Uppsala 1998.

8. Staffan Kvassman: Samtal med den värdefulla naturen. Doktorsexamen i Uppsala 1999.

9. Hans-Erik Nordin: Bibeln i kristen etik. Doktorsexamen i Uppsala 1999.

10. Ann-Cathrin Jarl: Women and Economis Justice. Doktorsexamen i Uppsala 2000.

11.  Elena Namli: Etikens ontologiska grund. En analys av Lev Karsavins personalism. Doktorsexamen i Uppsala 2000.

12.  Normunds Kamergrauzis: The Persistence of Christian Realism. A Study of the Social Ethics of Ronald H. Preston. Doktorsexamen i Uppsala 2001.

13.  Helena Röcklinsberg: Das seufzendeSchwein. Zur Theorie und Praxis in deutschen Modellen zur Tierethik. Doktorsexamen i Uppsala 2001.:

14.  David Kronlid: Ecofeminism and Environmental Ethics. An Analysis of Ecofeminisdt Ethical Theory. Doktorsexamen i Uppsala 2003.

15 Staffan Nilsson: Den potentiella människan. En undersökning av teorier om självförverkligande. Doktorsexamen i Uppsala 2005.

16. Malin Löfstedt: Modell, människa eller människosyn? En analys av kritiska perspektiv på bilden av människan i neoklassisk ekonomisk teori. Doktorsexamen i Uppsala 2005.

17. Karin Hugo: Genmodifierade livsmedel och kommunikativ etik. Licentiatexamen i Uppsala 2005.

18. Susanne Wigorts Yngvesson:: Den moraliska journalisten. En analys av yrkesetik, ideal och dygder. Doktorsexamen i Uppsala 2006.
 

För närvarande handleder jag 10 doktorander.

 

 

Forskningsprojekt

 
1. Arbetslivets etik. Ideologiska konflikter i svensk arbetslivsdebatt. 1980-1984. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

2. Etisk reflektion i ekonomisk teori och praktik. 1996-2000. Finansierat av Riksbankens Jubielumsfond.

3. Forskarens ansvar för genforskningens konsekvenser. 1995-1999. Finansierat av Medicinska Forskningsrådet.

4. Teologiska och filosofiska aspekter på djuretik. 1996-2000. Finansierat av FRN och SJFR.

5. Nationalkyrklighet och etisk pluralism. 1998-2000. Anslag från Nordiska Ministerrådet.

6. Genmodifierade livsmedel och kommunikativ etik. 2001-2004. Anslag från ELSA.

7. Feminist Ethics. Perspectives, Problems, ans Possibilities. Anslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

8. Mindre anslag från HSFR, FRN, MFR och Cancerfonden till konferenser om miljöetik, genterapi och feministisk etik.

9. Sustainable Society and Global Ethics. Anslag från NorFa.

10. Feministisk sexualetik. Anslag från Svenska kyrkans forskningsråd.

 


 

Publikationer

Carl-Henric Grenholm

 

Vetenskapliga monografier

 

1. Christian Social Ethics in a Revolutionary Age. An Analysis of the Social Ethics of John C. Bennett, Heinz-Dietrich Wendland and Richard Shaull. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Social Ethics 1, Uppsala 1973. Doktorsavhandling.

2. Guds rike är nära. Natanael Beskows socialetik. Svenska kyrkans kulturinstituts Dialogserie 20. Skeab/Verbum, Stockholm 1982.

3. Arbetets mål och värde. En analys av ideologiska uppfattningar hos LO, TCO och SAF i 1970-talets debatt om arbetsorganisation och datorisering. Summary: The Purpose and Value of Work. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Social Ethics 9, Uppsala 1987.

4. Arbetets mening. En analys av sex teorier om arbetets syfte och värde. Summary: The Meaning of Work. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Social Ethics 11, Uppsala 1988.

5. Protestant Work Ethics. A Study of Work Ethical Theories in Contemporary Protestant Theology. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Social Ethics 15, Uppsala 1993.

6. Teologisk etik. En introduktion. Verbum, Stockholm 1997. Tillsammans med Göran Bexell.

7. Bortom humanismen. En studie i kristen etik. Verbum, Stockholm 2003.

8. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. Studentlitteratur, Lund 2006

 

 

Akademiska läromedel

 
8. Etiska texter. Verbum - Håkan Ohlssons, Stockholm 1977. Redaktör tillsammans med Jarl Hemberg och Ragnar Holte.

9. Religion och kvinnokamp. Uppsala universitet, Uppsala 1978. Redaktör tillsammans med Linda Fredriksson.

10. Metoder för teologer. En handledning för religionsvetenskapligt studium. Studentlitteratur, Lund 1981.

11. Aktuella livsåskådningar. Del 1 och 2. Doxa, Lund 1981 och 1983. Redaktör tillsammans med Carl Reinhold Bråkenhilem, Lennart Koskinen och Håkan Thorsén.

 

 

Vetenskapliga artiklar
 

12. "Kriterier för kyrkans sociala och politiska handlande". Kapitel i Carl-Henric Grenholm (red): Kyrkans samhällsansvar. Verbum, Stockholm 1975, s 95-122.

13. ”Feminismens utmaning mot kristen gudsuppfattning”. Kap 1 i Carl-Henric Grenholm - Eberhard Herrmann: Kristen feminism. Gudsbild och filosofisk bakgrund. Skeab/Verbum, Stockholm 1982, s 9-44.

14. ”Kristen realism och politisk utopism”. Artikel i Carl-Henric Grenholm - Göran Lantz (red): Etik, religion, samhälle. Nya Doxa, Nora 1992, s 99-119.

15. ”Etik och kristen livsåskådning”. Artikel i Svensk Teologisk Kvartalskrift. Årg 69, 1993, s 115-124.

16. ”Feministiska teorier om rättvisa”. Artikel i Svensk Teologisk Kvartalskrift, årg 71, 1995, s 75-84.

17. ”Teologisk och filosofisk etik”. Artikel i Tro och Liv, årg 54, nr 4, 1995, s 3-11.

18. ”Faktisk moral och etisk teori”. Artikel i Lars Östnor (red): Etisk pluralisme i Norden, HöyskoleForlaget, Kristiansand 2001, s 19-46.

19.  "Politisk moral i en luthersk kontext". Artikel i Lars Östnor (red): Etisk pluralisme i Norden. HöyskoleForlaget, Kristiansand 2001, s 239-264

20. "Gränser för etisk rationalitet". Artikel i Tage Kurtén, Mikael Lindfelt, Pamela Slotte (red): Ratio et fides. Studia in honorem Hans-Olof Kvist. Åbo Akademis förlag, Åbo 2001, s 99-116.

21. "Justice, Ethics and Economics". Artikel i Elaine L Graham and Esther D Reed (ed): The Future of Christian Social Ethics. A Special Issue of Studies in Christian Ethics, vol 17, nr 2. Continuum, London 2004, s 47-61.

22. "Ethik in der ökonomischen Theprie und Praxis". Artikel i Salzburger Theologische Zeitschrift, 9. Jahrgang, Heft 1, Salzburg 2005, s 2-18.

Forskningsrapporter

 
23.  Etik och ekonomi. Studies in Ethics and Economics, vol 1, Uppsala 1998, 136 sidor. Redaktör tillsammans med Gert Helgesson.

24. Value Assumptions in Economic Theory. Studies in Ethics and Economics, vol 2, Uppsala 1998. 130 sidor. Redaktör tillsammans med Gert Helgesson.

25. Ethics, Economics and Feminism. Studies in Ethics and Economics, vol 3, Uppsala 1998, 142 sidor. Redaktör tillsammans med Gert Helgesson.

26. Objektivitetsidealet i ekonomisk vetenskap. Studies in Ethics and Economics, vol 4, Uppsala 1998. Redaktör tillsammans med Gert Helgesson..

27. Värderingar i ekonomisk teori och forskning. Studies in Ethics and Economics, vol 5, Uppsala 1999, 190 sidor. Redaktör tillsammans med Gert Helgesson.

28. Ideology in Science and Economics. Studies in Ethics and Economics, vol 6, Uppsala 1999, 197 sidor. Redaktör tillsammans med Gert Helgesson.

29. Effieciency, Justice, and Stability. Ethical Perspectives in Economic Analysis and Practice. Studies in Ethics and Economics, vol 7, Uppsala 2000, 195 sidor. Redaktör tillsammans med Gert Helgesson.

30. Efficiency, Welfare, and Altruism. Moral Assumptions in Economic Theory and Practics. Studies in Ethics and Economics, vol 8, Uppsala universitet, Uppsala 2001, 191 sidor. Redaktör tillsammans med Gert Helgesson.

31. Feminist Ethics. Perspectives, Problems and Possibilities. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2003. Redaktör tillsammans med Normunds Kamergrauzis.